فیلم های کارکرد دستگاه های روغن کشی پرس سرد

برای یادگیری و نحوه کارکرد دستگاه مراحل ویدئویی آموزش کارکرد دستگاه ها را دنبال کنید

1

1 دقیقه

آموزش کارکرد اولیه دستگاه sca-450

در این آموزش نحوه کارکرد دستگاه مدل 450 را خواهید دید و یاد می گیریم که چطور دستگاه را تنظیم کنیم و درصد روغن گیری را تنظیم نماییم

پخش ویدیو
پخش ویدیو

2

1 دقیقه

آموزش کارکرد اولیه دستگاه sca-630

در این آموزش نحوه کارکرد دستگاه مدل 450 را خواهید دید و یاد می گیریم که چطور دستگاه را تنظیم کنیم و درصد روغن گیری را تنظیم نماییم

3

1 دقیقه

آموزش کارکرد اولیه دستگاه sca-700

در این آموزش نحوه کارکرد دستگاه مدل 450 را خواهید دید و یاد می گیریم که چطور دستگاه را تنظیم کنیم و درصد روغن گیری را تنظیم نماییم

پخش ویدیو
پخش ویدیو

4

1 دقیقه

آموزش کارکرد اولیه دستگاه sca-900

در این آموزش نحوه کارکرد دستگاه مدل 450 را خواهید دید و یاد می گیریم که چطور دستگاه را تنظیم کنیم و درصد روغن گیری را تنظیم نماییم